Acanthosaura lepidogasterกิ้งก่าเขาหนามเล็ก

Acanthosaura lepidogaster CUVIER , 1829

กิ้งก่าเขาขนาดเล็ก เขามีลักษณะสั้นกว่าชนิดอื่นมาก หนามขนาดเล็ก สีตัวผูและตัวเมียต่างกัน โดยตัวผู้จะมีพื้นตัวสีเขียวสด สลับกับลายบั้งหรือจุดสีดำตามตัว คอสีขาว มีปื้นสีดำ บริเวณท้ายทอย และหน้าคลุมเหมือนสวมหน้ากาก ขอบปากมีสีแดงสด ส่วนตัวเมียสีน้ำตาลตุ่น หรือ สีน้ำตาลแดงสด อาศัยตามพื้นป่า ใต้กองใบไม้ หรือ ตามพุ่มไม้ขนาดเล็ก กินแมลงขนาดเล็ก ลูกกิ้งก่า ไส้เดือน พบได้ในป่าดิบเขา ความสูงตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป พบทางภาคเหนือ และภาคกลางบางส่วน
สีสันระหว่างตัวผู้และตัวเมีย (ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่)