Calotes emma emma


กิ้งก่าแก้วใต้

Calotes emma emma GRAY, 1845

กิ้งก่าขนาดกลาง มีความแตกต่างกับกิ้งก่าแก้วเหนือตรงเกล็ดมีขนาดใหญ่ และเป็นสัน เขาตรงหลังตาและท้ายทอยมีขนาดใหญ่ ยาวกว่าชัดเจน ตัวผู้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์มีหัวสีส้มแดง หน้ามีแถบสีดำ สลับกับขีดสีขาวลากไปจนถึงโคนหาง ตัวเมียสีเขียว พบได้ในป่าดิบชื้น ป่าสวนยาง และพื้นที่เกษตรกรรม กินแมลงขนาดเล็ก พบกระจายทางภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดประจวบลงไปจนถึงมาเลเซีย วางไข่ครั้งละ 10-12 ฟอง

ลักษณะเกล็ดตัวและหัวของกิ้งก่าแก้วใต้ตัวเมียเต็มวัย(กาญจนดิษ สุราษ)