Calotes versicolor


กิ้งก่าคอแดง , กิ้งก่าสวน

Calotes versicolor DAUDIN ,1802

กิ้งก่าขนาดกลาง ในตัวผู้มีสีสันสะดุดตามาก โดยตั้งแต่คอถึงช่วงกลางลำตัวจะมีสีแดงสด ใต้คางมีปื้นสีดำรูปสามเหลี่ยม สีแดงเข้มสดนี้เอง เป็นที่มาของชื่ออีกชื่อหนึ่งของมันคือ " Blood sucker " สามารถเปลี่ยนสีได้รวดเร็ว เวลาตกใจมักเป็นลายบั้งตามตัว ลงมาจนถึงหาง มีอาณาเขตเป็นของตัวเอง กินแมลงขนาดเล็ก เช่น ตั๊กแตนที่อยู่ตามทุ่งหญ้า และ หนอนผีเสื้อ วางไข่คราวละ 4-12 ฟอง ลูกวัยอ่อนมักอาศัยเลี้ยงตัวเอง ในพุ่มไม้เตี้ย ตัวเต็มวัยมักอยู่ตามเรือนยอด หรือโคนต้น อาศัยเกาะหากินตามต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากนัก หรือมีลักษณะเป็นพุ่ม พบได้หลากหลายพื้นที่อาศัย เช่น ป่าทุ่งหญ้า ทุ่งหญ้าน้ำขัง และ สวนใกล้บ้าน จัดเป็นกิ้งก่าที่พบได้บ่อยที่สุด และยังเป็นอาหารของชาวบ้านบางที่อีกด้วย พบแพร่กระจายทุกภาค